trasllatTrasllat d'expedient:
Els alumnes procedents d'una altra EOI han de fer preinscripció i, en el cas que siguin admesos, hauran de demanar trasllat d'expedient  al formalitzar la seva matrícula a l'EOI de Reus.

Trasllat de l'alumnat durant el curs acadèmic:

Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s'anomena trasllat de matrícula viva. El termini per efectuar trasllats de matrícula viva finalitzarà el 29 d'abril de 2022.

Abans de formalitzar un trasllat de matrícula viva, cal assegurar-se que a l'EOI de destinació hi ha una plaça vacant en l'idioma, curs i horari desitjats.

  • La sol·licitud de matrícula es farà al centre de destinació mitjançant el model "Sol·licitud de trasllat d'expedient" i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquest centre. La documentació que caldrà aportar serà el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d'origen. En el moment de produir-se una vacant, l'EOI de destinació ho comunicarà al sol·licitant.
  • L'EOI de destinació tramitarà d'ofici el trasllat d'expedient de l'alumne/a. En cas de no haver-hi vacants en l'EOI de destinació, s'obrirà una llista d'espera on els sol·licitants podran demanar els grups i horaris desitjats.

Els trasllats de matrícula viva, entre EOIs de Catalunya, no tenen efectes econòmics. Els alumnes que arribin d'una EOI d'una altra comunitat autònoma hauran de pagar la totalitat de la taxa per serveis acadèmics (Llei 20/2001 de 28 de desembre de Taxes i Preus públics de la Generalitat de Catalunya).

En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l'alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre de 2021.

Trasllat de l'alumnat en període no lectiu:

Els alumnes oficials, un cop formalitzada la matrícula al centre d'origen, poden sol·licitar un trasllat de matrrícula a una altra escola el 12 i 13 de juliol de 2021. La sol·licitud de matrícula es fa presencialment a l'escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. L'escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes per notificar l'acceptació o la denegació del trasllat. 

En el moment de demanar el trasllat, l'alumnat ha d'aportar el full de pagament de la matrícula. 

addicional

Dins de cada nivell --bàsic, intermedi, i avançat --, l'alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d'ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels ordenats per al nivell per a l'idioma corresponent.

L'alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic o que cursa per tercera vegada el primer curs de nivell avançat i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada.

Per cursar per tercera vegada un curs de qualsevol nivell (de 1r a C1), l’alumne/a ha de demanar-ho a la direcció de l’escola, que valorarà les circumstàncies al·legades per l’alumne/a en la sol·licitud i, el procés d’aprenentatge seguit per l’alumne/a al llarg dels dos cursos realitzats. L'alumne/a que accedeix directament a segon curs del nivell bàsic o a segon curs de nivell avançat, el pot cursar un màxim de dues vegades.

En casos excepcionals a valorar per la direcció de l'escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, la direcció podrà autoritzar la repetició o permanència d'un curs més en règim oficial presencial a l'alumnat que ho sol·liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent.

Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell

La sol.licitudcorresponent es presentarà a secretaria. El termini de presentació de la sol.licitud serà abans del període de matrículaLa direcció de l'escola resoldrà la sol.licitud considerant l'expedient i les circumstàncies de l'alumne. 

En cas que es concedeixi, l'alumne/a es matricularà després dels alumnes oficials i just abans dels nous alumnes. Si no es concedeix la convocatoria addicional o bé l'alumne/a opta per no sol·licitar-la, sempre podrà si així ho decideix, examinar-se en règim lliure de les proves de certificat del nivell intermedi i/o avançat.

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d'idiomes, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l'últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors a aquell nivell, sempre que hagin transcorregut dos cursos des que es va superar el nivell que tenen aprovat.

La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s'ha de presentar al centre un cop finalitzat el període d'admissió, i només s'admet si   existeixen vacants en el curs i idioma sol·licitat. La sol·licitud és vàlida només per al curs acadèmic en què se sol·licita i s'ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l'alumne/a ho vol.

ALUMNAT ADMÈS: heu de matricular-vos online a l'aplicatiu de preinscripció des del 15 de setembre a les 20h fins el 17 de setembre a les 23.59h. Si no feu efectiva la matrícula durant aquest període, les places s'oferiran a l'alumnat en llista d'espera els dies 21 i 22 de setembre. Podeu seguir consultant tota la informació del procés en aquest resum.

Go to top