test1

 

Per a accedir al centre per primera vegada com a alumne oficial, dins del Nivell Bàsic, del Nivell Intermedi B1, Nivell Intermedi B2 i del Nivell Avançat C1, es podrà accedir a un curs superior a primer (2n, 3r, 4t, 5è o C1) mitjançant la superació d'una prova de nivell en línia. Cas que l'alumne/a no obtingui el nivell mínim de 2n en el test de nivell se li assignarà el nivell de 1r.

El resultat de les proves de nivell tindrà valor exclusivament de classificació a efectes de formalitzar la matrícula, però no s'incorporarà a l'expedient acadèmic. Aquesta classificació és vàlida per a qualsevol EOI de Catalunya, però només tindrà validesa per l'any acadèmic per al qual es fa la prova de nivell.

NOTA IMPORTANT: Per fer la prova de nivell és imprescindible marcar l'opció test de nivell en fer la preinscripció.

La prova de nivell en línia per als tres idiomes que s'imparteixen a l'EOI de Reus consisteix en un test de preguntes d'opció múltiple repartides en tres blocs de preguntes.

 • El primer bloc avalua l'ús de la llengua, el segon i el tercer bloc avaluen l'ús de la llengua i la comprensió oral. La dificultat de les preguntes augmenta progressivament.
 • En acabar cada bloc els alumnes coneixeran el curs al qual han estat assignats i, segons el resultat obtingut, se'ls permetrà continuar al bloc següent, si és el cas. L'alumnat al qual se li ofereixi la possibilitat de continuar al bloc següent, podrà rebutjar-ho i quedar-se amb l'assignació obtinguda al bloc anterior, si així ho vol. 
 • La durada del primer bloc és de 45 minuts, la del segon bloc és de 30 minuts i la del tercer és de 35 minuts.

El test de nivell en línia es podrà realitzar del dia 31 d'agost a l'11 de setembre de 2022, a l'aplicatiu de preinscripció. Més INFORMACIÓ.

canvihUn cop formalitzada una matrícula oficial, els alumnes podran canviar d'horari mitjançant una sol·licitud de permuta amb un altre alumne del mateix nivell, o bé mitjançant una sol·licitud de canvi d'horari.

Sol·licitud de permuta

Si l'alumne no pot permutar, s’admetran canvis en l’horari assignat d’acord amb les condicions següents:

 • Només es podran concedir canvis en els horaris sol·licitats en què hi hagi places vacants.
 • Podran demanar canvi els alumnes que, un cop feta la matrícula a l’EOI, s’hagin matriculat en un altre centre docent oficial (universitat, institut, escola,) i tinguin un horari incompatible, o bé alumnes als quals els hagin canviat l’horari laboral (també amb posterioritat a la matrícula), o per qualsevol altre motiu raonat.
 • Es donarà prioritat als alumnes que puguin justificar que necessiten el canvi. Els canvis s'atorgaran en funció de les places vacants de l'horari sol.licitat i, si fos necessari, es recorrerà a un sorteig. El període per sol·licitar els canvis pel curs 2022-23 és del 3 al 6 d'octubre, i la resolució es publicarà a aquesta pàgina web el divendres 7 d'octubre.

Procediment per sol.licitar canvi d’horari:

 1. Sol·licitud demanant nou horari que serà lliurada a secretaria o bé enviada per correu electrònic al correu del centre Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. per al seu registre d’entrada. Sempre serà millor donar dues opcions d'horari desitjat, si és possible.
 2. Justificants acreditatius de les causes al·legades: fotocòpia de matrícula, contracte de treball o certificat de l’empresa (la data d’expedició d’aquesta documentació haurà de ser posterior a la de la matrícula de l’EOI), o qualsevol altre document que justifiqui el motiu pel qual es sol.licita el canvi.

test3Per tal d'accedir a l'avaluació contínua, els alumnes dels cursos A1, A2 i B2.1, han d'assistir a un mínim del 65% de totes les classes, a més de fer les proves corresponents.

En el cas d'absències superiors al 35% del temps lectiu, l'alumne/a, no podrà ser avaluat de manera continuada, però conservarà igualment el dret a presentar-se a la prova de final de curs. Serà responsabilitat de l'alumne assabentar-se de les dates d'examen i de tot el que fa referència al sistema d'avaluació.

renuncia

RENÚNCIA DE MATRÍCULA

 • Es podrà renunciar a la matrícula oficial quan l'alumne/a es vegi en la impossibilitat de continuar assistint a classe amb regularitat. La renúncia es tramitarà a secretaria. Es perdrà el dret d'examen però es conservarà la convocatòria.
 • Els alumnes que hagin fet renúncia de matrícula seran considerats a tots els efectes (documentació i procés de matriculació) antics alumnes i se'ls reservarà la plaça com a alumne/a oficial repetidor. 
 • La data límit per presentar la renúncia serà el 30 de novembre de 2022.
 • Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de l'import de la matrícula ni l'import del servei de plataforma i material didàctic* (veure NOTA més avall).
 • L'alumne/a només pot fer una renúncia per curs. 
 • Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne o alumna oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l'alumne tindrà, a tots els efectes, la consideració de "no presentat" en la qualificació final.

RENÚNCIA A UN CURS ACADÈMIC SUPERAT

 • Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d'idiomes podrà sol.licitar a la direcció de l'escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l'obtenció d'un certificat. L'escola la podrà concedir un cop obtinguts els informes oportuns del departament d'aquell idioma. El curs renunciat computarà a efectes de repetició. 

 • Els terminis per presentar les sol·licituds de renúncia a un curs superat seran: la primera setmana de juliol per l’alumnat oficial i la primera setmana de setembre per al nou alumnat.  

 • NOTA: Tant la renúncia de matrícula com la renúncia a un curs acadèmic superat, es faran constar en l'expedient acadèmic de l'alumne/a. L’EOI de Reus no pot reintegrar l’import de la matrícula ni del servei de plataforma i material didàctic en cap cas, ja que aquests ingressos pertanyen a la Generalitat de Catalunya.

DEVOLUCIÓ DE TAXES

Per sol·licitar la devolució de taxes s’ha d’accedir al tramitador del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, des d’on podran omplir el formulari de sol·licitud i enviar-lo directament al Servei de Gestió Pressupostària per a la seva tramitació, no més tard del 3 d’octubre de 2022 i adjuntar la documentació acreditativa del motiu pel qual es demana la devolució i el justificant de l’ingrés de la taxa.

IMPORTANT: La devolució de taxes suposa l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumnat i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumnat. En conseqüència, per poder matricular-se al curs següent com a alumnat oficial, haurà de tornar a accedir per la via de la preinscripció.

trasllatTrasllat d'expedient:
Els alumnes procedents d'una altra EOI han de fer preinscripció i, en el cas que siguin admesos, hauran de demanar trasllat d'expedient al formalitzar la seva matrícula a l'EOI de Reus.

Trasllat de l'alumnat durant el curs acadèmic:

Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s'anomena trasllat de matrícula viva. El termini per efectuar trasllats de matrícula viva finalitzarà el 28 d'abril de 2023.

Abans de formalitzar un trasllat de matrícula viva, cal assegurar-se que a l'EOI de destinació hi ha una plaça vacant en l'idioma, curs i horari desitjats.

 • La sol·licitud de matrícula es farà al centre de destinació mitjançant el model "Sol·licitud de trasllat d'expedient" i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquest centre. La documentació que caldrà aportar serà el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d'origen. En el moment de produir-se una vacant, l'EOI de destinació ho comunicarà al sol·licitant.
 • L'EOI de destinació tramitarà d'ofici el trasllat d'expedient de l'alumne/a. En cas de no haver-hi vacants en l'EOI de destinació, s'obrirà una llista d'espera on els sol·licitants podran demanar els grups i horaris desitjats.

Els trasllats de matrícula viva, entre EOIs de Catalunya, no tenen efectes econòmics. Els alumnes que arribin d'una EOI d'una altra comunitat autònoma hauran de pagar la totalitat de la taxa per serveis acadèmics (Llei 20/2001 de 28 de desembre de Taxes i Preus públics de la Generalitat de Catalunya).

En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l'alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre de 2022.

Trasllat de l'alumnat en període no lectiu:

Els alumnes oficials, un cop formalitzada la matrícula al centre d'origen, poden sol·licitar un trasllat de matrrícula a una altra escola els dies 11 i 12 de juliol de 2022. La sol·licitud de matrícula es fa presencialment a l'escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. L'escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes per notificar l'acceptació o la denegació del trasllat. 

En el moment de demanar el trasllat, l'alumnat ha d'aportar el full de pagament de la matrícula. 

addicional

Dins de cada nivell --bàsic, intermedi, i avançat --, l'alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d'ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels ordenats per al nivell per a l'idioma corresponent.

L'alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic o que cursa per tercera vegada el primer curs de nivell avançat i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada.

Per cursar per tercera vegada un curs de qualsevol nivell (de 1r a C1), l’alumne/a ha de demanar-ho a la direcció de l’escola, que valorarà les circumstàncies al·legades per l’alumne/a en la sol·licitud i, el procés d’aprenentatge seguit per l’alumne/a al llarg dels dos cursos realitzats. L'alumne/a que accedeix directament a segon curs del nivell bàsic o a segon curs de nivell avançat, el pot cursar un màxim de dues vegades.

En casos excepcionals a valorar per la direcció de l'escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, la direcció podrà autoritzar la repetició o permanència d'un curs més en règim oficial presencial a l'alumnat que ho sol·liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent.

Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell

La sol.licitudcorresponent es presentarà a secretaria. El termini de presentació de la sol.licitud serà abans del període de matrículaLa direcció de l'escola resoldrà la sol.licitud considerant l'expedient i les circumstàncies de l'alumne. 

En cas que es concedeixi, l'alumne/a es matricularà després dels alumnes oficials i just abans dels nous alumnes. Si no es concedeix la convocatoria addicional o bé l'alumne/a opta per no sol·licitar-la, sempre podrà si així ho decideix, examinar-se en règim lliure de les proves de certificat del nivell intermedi i/o avançat.

Go to top